Universul şi Sistemul nostru Solar

Cunoașterea Universului a fost și rămâne o dorință permanentă a omului de a descoperi tainele și misterele spațiului cosmic. Expoziţia, unică în ţară prin realizare şi încadrare în standardele europene, prezintă aspecte vizând originea şi organizarea Universului. În această incursiune ştiinţifică sunt prezentate informaţii despre: – Universul şi structurile acestuia (galaxii, clustere, stele, roiuri stelare, […]

Planetarium

Incursiunea în Univers ne conduce în planetarium într-o călătorie virtuală printre stele, constelații, planete, asteroizi, iar cele nouă spectacole cu durată între 20-50 minute ne oferă imaginea dinamică a boltei cerești care se schimbă în funcție de timp, latitudine și longitudine, harta cerului, o galerie de imagini ale corpurilor cerești. Expoziţia se constituie într-o acţiune […]

Ecosisteme din Oltenia

Pe teritoriul Olteniei se întâlneşte o mare diversitate de ecosisteme naturale şi antropice (terestre şi acvatice), generate de particularităţile condiţiilor fizico-geografice. În cele patru diorme realizate în cadrul expoziţiei de bază s-a încercat redarea cât mai fidelă a celor mai reprezentative ecosisteme din Oltenia. Informaţia, transmisă prin speciile de floră spontană şi faună sălbatică folosite […]

Lunca Dunării

Diorama Lunca Dunării prezintă mozaicul de ecosisteme din sectorul neîndiguit Ghidici – Ciuperceni, aici păstrându-se încă vechea morfologie a luncii, cu relief haotic de dune mobile şi imobile dispuse în fascicule, cu depresiuni şi cuvete lacustre printre ele. Prin urmare, atât în dioramă cât şi vitrinele ataşate la aceasta s-au reconstituit habitatele specifice zonei inundabile […]

Pădurea de Câmpie

Expoziţia continuă cu reprezentarea Câmpiei Olteniei, respectiv a teraselor şi domeniilor de vegetaţie caracteristice acestei unităţi fizico-geografice a Olteniei. O atenţie deosebită este acordată ecosistemului de pădure, ale cărui funcţii şi organizare sunt foarte bine puse în evidenţă, atât prin intermediul exponatelor, cât şi pe module. În expunerea dioramatică  s-a reconstituit un segment din pădurea […]

Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei

Sub genericul „Condiţiile fizico-geografice ale Olteniei” sunt prezentate aspecte referitoare la: poziţia geografică, relieful, solurile, reţeaua hidrografică, clima, vegetaţia şi fauna Olteniei, prin intermediul: •    materialelor tridimensionale (roci din structura geologică a Olteniei, stalactite şi stalagmite, insecte protejate), expuse în vitrine; •    materialelor bidimensionale (hărţi, imagini, texte documentar-informative) prezentate pe panouri foto simple […]

Zona Colinară

Treapta de mijloc a reliefului Olteniei este redată în dioramă şi vitrine prin peisajul colinar, unde se îmbină armonios pădurile de foioase şi asociaţiile lor vegetale, cu fauna de vertebrate (mamifere ierbivore şi carnivore; păsări insectivore, cu regim trofic mixt şi carnivore, reptile, amfibieni) şi nevertebrate (gasteropode terestre, insecte) caracteristice acestui etaj.

ABC – Ecologic

Înaintea prezentării dioramatice a ecosistemelor din Oltenia, prin intermediul sistemelor informaţionale interactive, se oferă vizitatorilor posibilitatea cunoaşterii noţiunilor de bază ale ecologiei. Acest segment al expoziţiei constituie o bază interactivă de date documentar-ştiinţifice, menite să contribuie la educaţia ecologică a tineretului în special, dar şi a celorlalte categorii de public vizitator. Cele două sisteme informaţionale, […]

Zona montană şi alpină

Urmărind succesiunea formelor de relief şi totodată a etajelor de vegetaţie, expoziţia ne introduce în zona montană a Olteniei, reprezentată printr-o dioramă spectaculoasă ce reconstituie pe de o parte habitatele forestiere (subzona pădurilor mixte şi subzona pădurilor de conifere), iar pe de altă parte habitatele zonei alpine (stâncării şi abrupturi, jnepenişuri) din Munţii Parâng. Piesele […]

Colecţia de Roci şi Minerale

Odată cu vernisarea acestei expoziţiei de bază s-a introdus în circuitul expoziţional şi expoziţia permanentă „Colecţia de roci şi minerale a Muzeului Olteniei. Expoziţia permanentă „Colecţia de minerale si roci” prezintă 200 exemplare din cele mai valoroase piese ale colecţiei de minerale şi roci din patrimoniul Secţiei de Ştiinţele Naturii. Piesele, provenind din România şi […]