Ecosisteme din Oltenia

Pe teritoriul Olteniei se întâlneşte o mare diversitate de ecosisteme naturale şi antropice (terestre şi acvatice), generate de particularităţile condiţiilor fizico-geografice. În cele patru diorme realizate în cadrul expoziţiei de bază s-a încercat redarea cât mai fidelă a celor mai reprezentative ecosisteme din Oltenia. Informaţia, transmisă prin speciile de floră spontană şi faună sălbatică folosite […]

Lunca Dunării

Diorama Lunca Dunării prezintă mozaicul de ecosisteme din sectorul neîndiguit Ghidici – Ciuperceni, aici păstrându-se încă vechea morfologie a luncii, cu relief haotic de dune mobile şi imobile dispuse în fascicule, cu depresiuni şi cuvete lacustre printre ele. Prin urmare, atât în dioramă cât şi vitrinele ataşate la aceasta s-au reconstituit habitatele specifice zonei inundabile […]

Pădurea de Câmpie

Expoziţia continuă cu reprezentarea Câmpiei Olteniei, respectiv a teraselor şi domeniilor de vegetaţie caracteristice acestei unităţi fizico-geografice a Olteniei. O atenţie deosebită este acordată ecosistemului de pădure, ale cărui funcţii şi organizare sunt foarte bine puse în evidenţă, atât prin intermediul exponatelor, cât şi pe module. În expunerea dioramatică  s-a reconstituit un segment din pădurea […]

Condiţii Fizico-Geografice ale Olteniei

Sub genericul „Condiţiile fizico-geografice ale Olteniei” sunt prezentate aspecte referitoare la: poziţia geografică, relieful, solurile, reţeaua hidrografică, clima, vegetaţia şi fauna Olteniei, prin intermediul: •    materialelor tridimensionale (roci din structura geologică a Olteniei, stalactite şi stalagmite, insecte protejate), expuse în vitrine; •    materialelor bidimensionale (hărţi, imagini, texte documentar-informative) prezentate pe panouri foto simple […]

Zona Colinară

Treapta de mijloc a reliefului Olteniei este redată în dioramă şi vitrine prin peisajul colinar, unde se îmbină armonios pădurile de foioase şi asociaţiile lor vegetale, cu fauna de vertebrate (mamifere ierbivore şi carnivore; păsări insectivore, cu regim trofic mixt şi carnivore, reptile, amfibieni) şi nevertebrate (gasteropode terestre, insecte) caracteristice acestui etaj.

ABC – Ecologic

Înaintea prezentării dioramatice a ecosistemelor din Oltenia, prin intermediul sistemelor informaţionale interactive, se oferă vizitatorilor posibilitatea cunoaşterii noţiunilor de bază ale ecologiei. Acest segment al expoziţiei constituie o bază interactivă de date documentar-ştiinţifice, menite să contribuie la educaţia ecologică a tineretului în special, dar şi a celorlalte categorii de public vizitator. Cele două sisteme informaţionale, […]

Zona montană şi alpină

Urmărind succesiunea formelor de relief şi totodată a etajelor de vegetaţie, expoziţia ne introduce în zona montană a Olteniei, reprezentată printr-o dioramă spectaculoasă ce reconstituie pe de o parte habitatele forestiere (subzona pădurilor mixte şi subzona pădurilor de conifere), iar pe de altă parte habitatele zonei alpine (stâncării şi abrupturi, jnepenişuri) din Munţii Parâng. Piesele […]

Colecţia de Roci şi Minerale

Odată cu vernisarea acestei expoziţiei de bază s-a introdus în circuitul expoziţional şi expoziţia permanentă „Colecţia de roci şi minerale a Muzeului Olteniei. Expoziţia permanentă „Colecţia de minerale si roci” prezintă 200 exemplare din cele mai valoroase piese ale colecţiei de minerale şi roci din patrimoniul Secţiei de Ştiinţele Naturii. Piesele, provenind din România şi […]

Peştera

Dat fiind faptul că fenomenele carstice sunt destul de răspândite şi amplificate în munţii Olteniei, pentru a completa ecosistemele acestei provincii, s-a rezervat un spaţiu de informare privind condiţiile de trai din mediul speleic şi totodată de conectare la acest mediu. Altfel spus, peştera artificială cuprinsă în cadrul expoziţiei de bază, prin concepţia şi calitatea […]

Conservarea Biodiversităţii

Este ştiut că protecţia naturii şi a biodiversităţii este una din problemele cele mai importante ale omenirii, iar una din funcţiile de bază ale muzeului este cea educativă; prin urmare un segment important al expoziţiei este consacrat conservării patrimoniului natural. În acest sens, prin mijloace muzeotehnice moderne, se fac cunoscute principalele arii protejate din Oltenia, […]